Rss  | 小山屋首页 | 小山会所 | 小山书斋 | 小山画廊 | 小山乐园 | 留言本 | 论坛 | 
当前位置:首页 > 小山书斋 > 国学经典 > 三字经

《三字经》注音版

小山屋
【字体:
小山屋7085

rén zhī chū xìng běn shàn
人 之 初 性 本 善
xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn
性 相 近 习 相 远
gǒu bú jiào xìng nǎi qiān
苟 不 教 性 乃 迁
jiào zhī dào guì yǐ zhuān
教 之 道 贵 以 专
xī mèng mǔ zé lín chǔ
昔 孟 母 择 邻 处
zǐ bù xué duàn jī zhù
子 不 学 断 机 杼

dòu yān shān yǒu yì fāng
窦 燕 山 有 义 方
jiào wǔ zǐ míng jù yáng
教 五 子 名 俱 扬
yǎng bú jiào fù zhī guò
养 不 教 父 之 过
jiào bù yán shī zhī duò
教 不 严 师 之 惰
zǐ bù xué fēi suǒ yí
子 不 学 非 所 宜
yòu bù xué lǎo hé wéi
幼 不 学 老 何 为
yù bù zhuó bù chéng qì
玉 不 琢 不 成 器

rén bù xué bù zhī yì
人 不 学 不 知 义
wèi rén zǐ fāng shào shí
为 人 子 方 少 时
qīn shī yǒu xí lǐ yí
亲 师 友 习 礼 仪
xiāng jiǔ líng néng wēn xí
香 九 龄 能 温 席
xiào yú qīn suǒ dāng zhí
孝 于 亲 所 当 执
róng sì suì néng ràng lí
融 四 岁 能 让 梨
dì yú zhǎng yí xiān zhī
弟 于 长 宜 先 知

shǒu xiào tì cì jiàn wén
首 孝 弟 次 见 闻
zhī mǒu shù shí mǒu wén
知 某 数 识 某 文
yī ér shí shí ér bǎi
一 而 十 十 而 百
bǎi ér qiān qiān ér wàn
百 而 千 千 而 万
sān cái zhě tiān dì rén
三 才 者 天 地 人
sān guāng zhě rì yuè xīng
三 光 者 日 月 星
sān gāng zhě jūn chén yì
三 纲 者 君 臣 义

fù zǐ qīn fū fù shùn
父 子 亲 夫 妇 顺
yuē chūn xià yuē qiū dōng
曰 春 夏 曰 秋 冬
cǐ sì shí yùn bù qióng
此 四 时 运 不 穷
yuē nán běi yuē xī dōng
曰 南 北 曰 西 东
cǐ sì fāng yìng hū zhōng
此 四 方 应 乎 中
yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ
曰 水 火 木 金 土
cǐ wǔ xíng běn hū shù
此 五 行 本 乎 数

yuē rén yì lǐ zhì xìn
曰 仁 义 礼 智 信
cǐ wǔ cháng bù róng wěn
此 五 常 不 容 紊
dào liáng shū mài shǔ jì
稻 粱 菽 麦 黍 稷
cǐ liù gǔ rén suǒ shí
此 六 谷 人 所 食
mǎ niú yáng jī quǎn shǐ
马 牛 羊 鸡 犬 豕
cǐ liù chù rén suǒ sì
此 六 畜 人 所 饲
yuē xǐ nù yuē āi jù
曰 喜 怒 曰 哀 惧

ài wù yù qī qíng jù
爱 恶 欲 七 情 具
páo tǔ gé mù shí jīn
匏 土 革 木 石 金
sī yǔ zhú nǎi bā yīn
丝 与 竹 乃 八 音
gāo zēng zǔ fù ér shēn
高 曾 祖 父 而 身
shēn ér zǐ zǐ ér sūn
身 而 子 子 而 孙
zì zǐ sūn zhì xuán zēng
自 子 孙 至 玄 曾
nǎi jiǔ zú rén zhī lún
乃 九 族 人 之 伦

fù zǐ ēn fū fù cóng
父 子 恩 夫 妇 从
xiōng zé yǒu dì zé gōng
兄 则 友 弟 则 恭
zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng
长 幼 序 友 与 朋
jūn zé jìng chén zé zhōng
君 则 敬 臣 则 忠
cǐ shí yì rén suǒ tóng
此 十 义 人 所 同
fán xùn méng xū jiǎng jiū
凡 训 蒙 须 讲 究
xiáng xùn gǔ míng jù dòu
详 训 诂 明 句 读

wéi xué zhě bì yǒu chū
为 学 者 必 有 初
xiǎo xué zhōng zhì sì shū
小 学 终 至 四 书
lún yǔ zhě èr shí piān
论 语 者 二 十 篇
qún dì zǐ jì shàn yán
群 弟 子 记 善 言
mèng zǐ zhě qī piān zhǐ
孟 子 者 七 篇 止
jiǎng dào dé shuō rén yì
讲 道 德 说 仁 义
zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ
作 中 庸 子 思 笔

zhōng bù piān yōng bú yì
中 不 偏 庸 不 易
zuò dà xué nǎi zēng zǐ
作 大 学 乃 曾 子
zì xiū qí zhì píng zhì
自 修 齐 至 平 治
xiào jīng tōng sì shū shú
孝 经 通 四 书 熟
rú liù jīng shǐ kě dú
如 六 经 始 可 读
shī shū yì lǐ chūn qiū
诗 书 易 礼 春 秋
hào liù jīng dāng jiǎng qiú
号 六 经 当 讲 求

yǒu lián shān yǒu guī cáng
有 连 山 有 归 藏
yǒu zhōu yì sān yì xiáng
有 周 易 三 易 详
yǒu diǎn mó yǒu xùn gào
有 典 谟 有 训 诰
yǒu shì mìng shū zhī ào
有 誓 命 书 之 奥
wǒ zhōu gōng zuò zhōu lǐ
我 周 公 作 周 礼
zhù liù guān cún zhì tǐ
著 六 官 存 治 体
dà xiǎo dài zhù lǐ jì
大 小 戴 注 礼 记

shù shèng yán lǐ yuè bèi
述 圣 言 礼 乐 备
yuē guó fēng yuē yǎ sòng
曰 国 风 曰 雅 颂
hào sì shī dāng fěng yǒng
号 四 诗 当 讽 咏
shī jì wáng chūn qiū zuò
诗 既 亡 春 秋 作
yù bāo biǎn bié shàn è
寓 褒 贬 别 善 恶
sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng
三 传 者 有 公 羊
yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng
有 左 氏 有 谷 梁

jīng jì míng fāng dú zǐ
经 既 明 方 读 子
cuō qí yào jì qí shì
撮 其 要 记 其 事
wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng
五 子 者 有 荀 扬
wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng
文 中 子 及 老 庄
jīng zǐ tōng dú zhū shǐ
经 子 通 读 诸 史
kǎo shì xì zhī zhōng shǐ
考 世 系 知 终 始
zì xī nóng zhì huáng dì
自 羲 农 至 黄 帝

hào sān huáng jū shàng shì
号 三 皇 居 上 世
táng yǒu yú hào èr dì
唐 有 虞 号 二 帝
xiāng yī xùn chēng shèng shì
相 揖 逊 称 盛 世
xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng
夏 有 禹 商 有 汤
zhōu wén wǔ chēng sān wáng
周 文 武 称 三 王
xià chuán zǐ jiā tiān xià
夏 传 子 家 天 下
sì bǎi zǎi qiān xià shè
四 百 载 迁 夏 社

tāng fá xià guó hào shāng
汤 伐 夏 国 号 商
liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng
六 百 载 至 纣 亡
zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu
周 武 王 始 诛 纣
bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ
八 百 载 最 长 久
zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì
周 辙 东 王 纲 坠
chěng gān gē shàng yóu shuì
逞 干 戈 尚 游 说
shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó
始 春 秋 终 战 国

wǔ bà qiáng qī xióng chū
五 霸 强 七 雄 出
yíng qín shì shǐ jiān bìng
嬴 秦 氏 始 兼 并
chuán èr shì chǔ hàn zhēng
传 二 世 楚 汉 争
gāo zǔ xīng hàn yè jiàn
高 祖 兴 汉 业 建
zhì xiào píng wáng mǎng cuàn
至 孝 平 王 莽 篡
guāng wǔ xīng wéi dōng hàn
光 武 兴 为 东 汉
sì bǎi nián zhōng yú xiàn
四 百 年 终 于 献

wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng
魏 蜀 吴 争 汉 鼎
hào sān guó qì liǎng jìn
号 三 国 迄 两 晋
sòng qí jì liáng chén chéng
宋 齐 继 梁 陈 承
wéi nán cháo dū jīn líng
为 南 朝 都 金 陵
běi yuán wèi fēn dōng xi
北 元 魏 分 东 西
yǔ wén zhōu yǔ gāo qí
宇 文 周 与 高 齐
dài zhì suí yì tǔ yǔ
迨 至 隋 一 土 宇

bú zài chuán shī tǒng xù
不 再 传 失 统 绪
táng gāo zǔ qǐ yì shī
唐 高 祖 起 义 师
chú suí luàn chuàng guó jī
除 隋 乱 创 国 基
èr shí chuán sān bǎi zǎi
二 十 传 三 百 载
liáng miè zhī guó nǎi gǎi
梁 灭 之 国 乃 改
liáng táng jìn jí hàn zhōu
梁 唐 晋 及 汉 周
chēng wǔ dài jiē yǒu yóu
称 五 代 皆 有 由

yán sòng xīng shòu zhōu shàn
炎 宋 兴 受 周 禅
shí bā chuan nán běi hùn
十 八 传 南 北 混
liáo yǔ jīn dì hào fēn
辽 与 金 帝 号 纷
dài miè liáo sòng yóu cún
迨 灭 辽 宋 犹 存
zhì yuán xīng jīn xù xiē
至 元 兴 金 绪 歇
yǒu sòng shì yì tóng miè
有 宋 世 一 同 灭
bìng zhōng guó jiān róng dí
并 中 国 兼 戎 狄

míng tài zǔ jiǔ qīn shī
明 太 祖 久 亲 师
chuán jiàn wén fāng sì sì
传 建 文 方 四 祀
qiān běi jīng yǒng lè sì
迁 北 京 永 乐 嗣
dài chóng zhēn méi shān shì
迨 崇 祯 煤 山 逝
qīng tài zǔ yīng jǐng mìng
清 太 祖 膺 景 命
jìng sì fāng kè dà dìng
靖 四 方 克 大 定
zhì xuān tǒng nǎi dà tóng
至 宣 统 乃 大 同

shí èr shì qīng zuò zhōng
十 二 世 清 祚 终
dú shǐ zhě kǎo shí lù
读 史 者 考 实 录
tōng gǔ jīn ruò qīn mù
通 古 今 若 亲 目
kǒu ér sòng xīn ér wéi
口 而 诵 心 而 维
cháo yú sī xī yú sī
朝 于 斯 夕 于 斯
xī zhòng ní shī xiàng tuó
昔 仲 尼 师 项 橐
gǔ shèng xián shàng qín xué
古 圣 贤 尚 勤 学

zhào zhōng lìng dú lǔ lún
赵 中 令 读 鲁 论
bǐ jì shì xué qiě qín
彼 既 仕 学 且 勤
pī pú biān xiāo zhú jiǎn
披 蒲 编 削 竹 简
bǐ wú shū qiě zhī miǎn
彼 无 书 且 知 勉
tóu xuán liáng zhuī cì gǔ
头 悬 梁 锥 刺 股
bǐ bú jiào zì qín kǔ
彼 不 教 自 勤 苦
rú náng yíng rú yìng xuě
如 囊 萤 如 映 雪

jiā suī pín xué bú chuò
家 虽 贫 学 不 辍
rú fù xīn rú guà jiǎo
如 负 薪 如 挂 角
shēn suī láo yóu kǔ zhuó
身 虽 劳 犹 苦 卓
sū lǎo quán èr shí qī
苏 老 泉 二 十 七
shǐ fā fèn dú shū jí
始 发 奋 读 书 籍
bǐ jì lǎo yóu huǐ chí
彼 既 老 犹 悔 迟
ěr xiǎo shēng yí zǎo sī
尔 小 生 宜 早 思

ruò liáng hào bā shí èr
若 梁 灏 八 十 二
duì dà ting kuí duō shì
对 大 廷 魁 多 士
bǐ jì chéng zhòng chēng yì
彼 既 成 众 称 异
ěr xiǎo shēng yí lì zhì
尔 小 生 宜 立 志
yíng bā suì néng yǒng shī
莹 八 岁 能 咏 诗
mì qī suì néng fù qí
泌 七 岁 能 赋 棋
bǐ yǐng wù rén chēng qí
彼 颖 悟 人 称 奇

ěr yòu xué dāng xiào zhī
尔 幼 学 当 效 之
cài wén jī néng biàn qín
蔡 文 姬 能 辨 琴
xiè dào yùn néng yǒng yín
谢 道 韫 能 咏 吟
bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn
彼 女 子 且 聪 敏
ěr nán zǐ dāng zì jǐng
尔 男 子 当 自 警
táng liú yàn fāng qī suì
唐 刘 晏 方 七 岁
jǔ shén tóng zuò zhèng zì
举 神 童 作 正 字

bǐ suī yòu shēn yǐ shì
彼 虽 幼 身 已 仕
ěr yòu xué miǎn ér zhì
尔 幼 学 勉 而 致
yǒu wéi zhě yì ruò shì
有 为 者 亦 若 是
quǎn shǒu yè jī sī chén
犬 守 夜 鸡 司 晨
gǒu bù xué hé wéi rén
苟 不 学 曷 为 人
cán tǔ sī fēng niàng mì
蚕 吐 丝 蜂 酿 蜜
rén bù xué bù rú wù
人 不 学 不 如 物

yòu ér xué zhuàng ér xíng
幼 而 学 壮 而 行
shàng zhì jūn xià zé mín
上 致 君 下 泽 民
yáng míng shēng xiǎn fù mǔ
扬 名 声 显 父 母
guāng yú qián yù yú hòu
光 于 前 裕 于 后
rén yí zǐ jīn mǎn yíng
人 遗 子 金 满 赢
wǒ jiào zǐ wéi yì jīng
我 教 子 惟 一 经
qín yǒu gōng xì wú yì
勤 有 功 戏 无 益
jiè zhī zāi yí miǎn lì
戒 之 哉 宜 勉 力

    

(来源:小山屋  )

顶一下
上一篇:三字经译解(下)   下一篇:《三字经》民国版
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
栏目导航
本栏目热门